Novosti

12. 11. 2007.

NETLEX KONFERENCIJA

(NHS) Od 8. do 10. studenoga u Bukureštu, Rumunjska, održana je konferencija Netlexa, koju organizira Europska konfederacija sindikata, a na kojoj su kao predstavnice Nezavisnih hrvatskih sindikata sudjelovale Marina Haklin i Meri Uvodić. Tema konferencije bila su tekuća pitanja iz područja radnog i socijalnog prava u okivirima Europske Unije.

Pored europskog socijalnog dijaloga, odnosno analize postignutog i planiranog na tom podučju, te analize zaključenih sporazuma između socijalnih partnera i praćenja njihove primjene, raspravljalo se i o slučajevima koji se trenutno rješavaju pred Europskim sudom pravde u Luxemburgu, a rješenje kojih je od velikog značaja za buduću primjenu prava EU. Posebna je pažnja posvećena slučaju LAVAL C-341/05 u kojem je temeljni problem primjena prava iz kolektivnog ugvora (konkretno plaće) zaključenog u državi članici i istovremeno ostvarenje jednog od temeljnih načela EU, a to je ono o slobodi kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. Posebna pažnja posvećena je fleksigurnosti, kao načinu pomirenja (naizgled?) oprečnih zahtjeva poslodavaca i radnika na europskom tržištu rada. Raspravljalo se i o Reformskom ugovoru EU, odnosno unošenju teksta Europske socijalne povelje u sadržaj istog, te posljedicama koje to može izazvati. Također se raspravljalo o direktivama EU i to onima o informiranju i savjetovanju, te o reviziji Direktive o Europskim radničkim vijećima.
Meri Uvodić