Novosti

05. 09. 2006.

Od 20. kolovoza do 2. rujna 2006. godine u Budvi, Crna Gora, održana 2. Ljetna škola Vijeća Europe

U organizaciji CARDS Social Institutions Support Programme i Vijeća Europe u Budvi, Crna Gora u vremenu od 20. kolovoza do 02. rujna 2006. godine održavala se druga po redu Ljetna škola Vijeća Europe. Cilj Ljetne škole je pružiti uvid u osnovna načela socijalne sigurnosti kao i interakciju različitih sustava u stjecanju i održavanju stečenih prava.

U radu Ljetne škole sudjelovali su predstavnici sindikata, udruga poslodavaca te institucija državne uprave iz Hrvatske, Albanije, Kosova, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske i Bugarske, njih ukupno 36. Predavači na Ljetnoj Školi bili su ugledni profesori sa Sveučilišta u Leuvenu , J. Breghman, D. Pieters i P. Schoukens, predavači sa Sveučilišta u Ljubljani, T. Stanovnik i G. Štrban, predavač sa Sveučilišta u Amsterdamu Gijs Vonk te predavač na e-Governance Academy u Tallinu S. Segaert.

Kroz četiri obvezna predavanja Osnovna načela politike socijalne sigurnosti (Basic principles of social security policy), Usporedba sustava socijalne sigurnosti u Europi (Social Security comparison and social security systems in Europe), Međunarodno i europsko pravo socijalne sigurnosti (International and European social security law) te Ekonomija socijalne sigurnosti (Social Security Economics), dva izborna predavanja Upravljanje sustavom socijalne sigurnosti (Social security management and IT) i Filozofija socijalne sigurnosti (Social security philosophy) te dva obvezna seminara, sudionici Ljetne škole stekli su osnovna znanja o osnovnim načelima na kojima počiva sustav socijalne sigurnosti, načinu na koji se međusobno koordiniraju i usklađuju različiti sustavi socijalne sigurnosti u europskim zemljama u cilju olakšavanja pojedincima koji rade u različitim zemljama da steknu pravo na socijalnu osiguranje, kao i da to pravo zadrže. Sustav socijalne sigurnosti prikazan je i kroz temeljne ekonomske aspekte. U izbornim predmetima sudionici su mogli saznati na koji je način filozofija u djelima K. Marxa, enciklici pape Lea XIII ili teoriji liberalizma utjecala na razvoj današnje socijalne sigurnosti, kao i na koji način je moguće povezivati baze podataka različitih sustava u jedinstvenu cjelinu. U grupnom radu kroz dva seminara sudionici su na praktične situacije morali primijeniti stečena teoretska znanja.

Rad u Ljetnoj školi izvrsna je prilika za proširivanjem postojećih znanja o socijalnoj sigurnosti i stjecanje zaokružene slike o načinu na koji socijalna sigurnost djeluje u slučaju pojave pojedinih socijalnih rizika, npr. nezaposlenosti, starosti, invalidnosti i drugih. Posebno zanimljivim se čini način na koji je socijalna sigurnost obrađena s različitih aspekata (filozofije, ekonomije), čime se stječe zaokruženi uvid i višedimenzionalni pristup problemu. Ne manje važnim se čini povezivanje sudionika različitih zemalja u cilju održavanja kontakata, a možda i poslovne suradnje u budućnosti.

Kao zaključak svega rečenog, držim ovogodišnju Ljetnu školu izuzetno uspješnom i korisnom te model uzorom na koji bi trebale biti postavljene i brojne druge edukacije koje, na žalost, ne postižu ni približno slične učinke.

Ana Kranjac, pravna savjetnica NHS-a