Novosti

14. 03. 2020.

Određivanje mjesta i načina obavljanja rada radnika u slučaju izvanrednog stanja

(MRMS) Vezano uz aktualnu problematiku organizacije rada u situaciji izvanrednih okolnosti, a u odnosu na određivanje mjesta rada (npr. rad od kuće), dajemo mišljenje kako slijedi:

U okviru temeljnih obveza i prava iz radnog odnosa [1] poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

 

Također propisana je obveza poslodavca [2] da organizira i provodi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, te je obvezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima.

 

U skladu s navedenim, temeljno je pravo poslodavca da pobliže odredi mjesto i način rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika. Jedan od bitnih podataka ugovora o radu je mjesto rada [3], a poslodavac i radnik dužni su se pridržavati ugovora, kao i ostalih odredbi Zakona o radu i drugih propisa iz radnog odnosa.

 

Međutim, u slučajevima bitno promijenjenih okolnosti, a koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, ukoliko ugovorne strane nisu u mogućnosti dosljedno provesti zakonske obveze predviđene za redovno stanje i uobičajene životne okolnosti, mišljenja smo da poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto rada i način obavljanja rada [4], na način da umjesto prostora poslodavca, za privremeno mjesto rada odredi neko drugo mjesto prema okolnostima slučaja.

 

Budući da novonastala okolnost epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID – 19 nesporno predstavlja neizvjesnu situaciju čije trajanje nije moguće unaprijed odrediti te ujedno predstavlja promijenjene okolnosti u odnosu na sklopljene ugovore o radu na koje se supsidijarno primjenjuje Zakon o obveznim odnosima, mišljenja smo da se poslodavac u svrhu održanja radnog odnosa te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, može koristiti svojim temeljnim zakonskim pravom da pobliže odredi mjesto i način obavljanja rada dok traju navedene okolnosti.

 

Pri tome bi postojala obveza poslodavca da takvom radniku osigura uvjete za rad, da vodi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika te radnom vremenu i odmorima koje je dužan osigurati u skladu sa zakonima. Jednako tako, postojala bi obveza radnika [5] da poštuje i izvršava obveze iz radnog odnosa s dužnom pažnjom, te da vodi pri tome računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika.

 

[1] Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), članak 7. stavak 3.

[2] Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), članak 17.

[3] Prema Zakonu o radu, članak 15.

[4] Primjenom članka 7. stavka 2. Zakona o radu

[5] Zakon o zaštiti na radu, članak 68.