Novosti

04. 12. 2017.

Rad i sindikati u središtu razvoja

NHS - NHS i SSSH uputili su danas otvoreno pismo Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Vladi RH i Hrvatskoj udruzi poslodavaca u kojemu te dvije sindikalne središnjice pozivaju vodstvo Katoličke crkve da dade potporu radnicima i njihovim sindikatima u borbi protiv nepravde, pozove pripadnike svoje kongregacije na aktivizam učlanjenjem u sindikat te potakne poslodavce da uvažavaju sindikate i pristupe socijalnom dijalogu. Pozivaju Vladu RH i poslodavce na iskreni i suštinski dijalog, zajedničko djelovanje u cilju ostvarivanja socijalne pravde i dostojanstva rada, za dobrobit svih radnika i građana Republike Hrvatske

Otvoreno pismo nastalo je na tragu „Međunarodnog sindikalnog skupa: Od Populorum progressio do Laudato si'“, što ga je u Vatikanu 23. i 24. studenoga 2017. godine organizirao Vatikanski Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, a u čijem su radu sudjelovali glavni tajnik  Međunarodne organizacije rada (MOR), glavni tajnici Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), te stotinjak sindikalista iz cijeloga svijeta, ali i predstavnice  hrvatskih sindikata.

 

Dvodnevna konferencija sindikalista i vodstva Katoličke crkve, kojom je predsjedavao kardinal Peter Turkson iz Gane, u središtu rasprava imala je pitanje rada i sindikata kao ključa za održiv i cjelovit ljudski razvoj, rada koji je dobar za sve, ali i pitanje kako sindikati i Crkva, te drugi dionici mogu raditi zajedno na ostvarenju socijalne pravde.

 

Sudionici konferencije usvojili su Deklaraciju pod nazivom „Rad i radničke organizacije u središtu cjelovitog i održivog razvoja“. Deklaracija priznaje kako je sadašnji model globalizacije iznevjerio radnike, doveo do rekordnih razina nejednakosti, što uz izazove digitalizacije i klimatskih promjena, dovodi do slabljenja radnog zakonodavstva, prekarizacije, siromaštva te općenito ugrožavanja svih socijalnih i institucionalnih aktera te posebno ugrožavanja svijeta rada.

Nadalje, u Deklaraciji se ističe prioritet rada nad kapitalom i financijama, kao i strateška uloga sindikata, te socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u izgradnji ekonomski snažnog i socijalno pravednije društva, ali i strateška uloga suradnje i solidarnosti kao temelja za svijet u miru.

Sindikati su uvijek imali ključnu ulogu o zaštiti ljudskog dostojanstva. Sloboda udruživanja, pravo na organiziranje, kolektivno pregovaranje i kolektivnu akcije temeljna su ljudska prava i istodobno preduvjet za ostala ljudska prava. Sindikalne organizacije imaju vodeću ulogu u izgradnji novih modela ekološkog, ekonomskog, socijalnog i cjelovitog razvoja te u promicanju novih načina rada. Prekarni rad mora biti eliminiran. Deklaracija traži od vlada da osiguraju uvjete za punu zaposlenost, dostojanstvo rada, uključujući sigurna i zdrava radna mjesta, poštivanje ljudskih i radničkih prava i borbu protiv svih oblika diskriminacije.

 

Sudionici skupa suglasni su kako je nužna promjena etičke paradigme koja ide onkraj prevladavajuće tehnokratske, koja omogućuje cjelovit, inkluzivan i održiv razvoj temeljen na pravima; paradigma koja u središte stavlja rad i sindikata, kao ključ pravednog i ravnopravnog društva. Preduvjeti za to su bezuvjetno poštivanje dostojanstvenog rada.

 

Svi poslodavci, uključujući i multinacionalne kompanije, moraju biti u potpunosti uključeni u izgradnju stvarne socijalno-tržišne ekonomije, pri čemu će imperativ biti poštivanje ljudskih i radničkih prava, puno poštivanje MOR-ovih standarda te izgradnja snažnije kohezije zajednica.

Nužno je odgovoriti na probleme onih koji su žrtve najveće diskriminacije u pristupu dostojanstvenom radu, uključujući osobe s invaliditetom, migrante, izbjeglice, žene i mlade. Ključno je osigurati ravnopravnost i jednakost žena, njihovo pravo na rad i jednaku plaću te pravo da ne budu izložene ni seksualnom ni fizičkom nasilju.

 

Deklaracija zahtijeva da se zajamče ključne javne usluge, među kojima su besplatno i kvalitetno obrazovanje, zdravstvo i pomoć beskućnicima. Ključna je i socijalna zaštita koja mora uključivati i skrb, posebno skrb za djecu i starije, te mirovine i naknade za nezaposlene. Porezne evazije potkopavaju javne usluge i socijalnu zaštitu te ih je nužno okončati.

 

Deklaracija priznaje važnost globalne sindikalne kampanje za veće plaće kako bi se osiguralo da nijedan radnik ne dobije plaću manju od minimalne plaće od koje može dostojanstveno živjeti. Kampanja za veće plaće odgovor je na rekordnu nejednakost koja je posljedica modela koji promiče korporativnu pohlepu i niske plaće i stoga je nužno da poslodavci poštuju pravo radnika na kolektivno pregovaranje za pravedne plaće, kako bi se uspostavila ravnoteže između privatnog i poslovnog života, uključujući i pravo na slobodan dan.

 

U borbu protiv siromaštva i isključenosti moraju biti uključene sve organizacije koje su spremne raditi na zaštiti i promicanju pravde; ta borba mora uključiti ranjive u svijetu rada, i borbu protiv svih vrsta korupcije.

Ako želimo ostvariti zajedničko dobro, moramo odbaciti politike ekstremizma, uključujući ksenofobiju, rasizam te ostale oblike isključivanja.

 

Hitno je potrebna regionalna i globalna koordinirana akcija radničkog pokreta. U tome su ključni zaštita i promicanje sindikalnih sloboda i prava, kao osnovnih stupova demokracije, te inkluzivna i proaktivna socijalna agenda.

 

Sudionici skupa u Vatikanu ističu kako je dijalog započet u ovom forumu nužno nastaviti i na lokalnoj i regionalnoj razini, između sindikata i tijela Crkve te ostalih aktera.

 

 

Pozivamo intelektualce, poslodavce, organizacije civilnoga društva, međunarodne organizacije te posebno nacionalne vlade da preuzmu odgovornost, odgovore na izazove i mogućnosti te djeluju solidarno za cjelovit, uključiv i održiv razvoj.

 

U poruci sudionicima skupa, papa Franjo ističe kako je rad ključan za socijalni razvoj; rad ne smije biti shvaćen kao roba ili kao puki alat u proizvodnji roba i usluga već mora imati prioritet nad bilo kojim drugim čimbenikom proizvodnje, uključujući pred kapitalom. Stoga je etički imperativ zaštititi radna mjesta, otvoriti nova i osigurati dostojanstvo samog rada. Rad mora biti u službi pojedinca, osobe, a ne obratno te stoga moramo propitati strukture koje štete I iskorištavaju ljude, obitelji, društva i naš planet. 

 

Ne želimo sustav ekonomskog razvoja koji povećava broj nezaposlenih, broj ljudi bez zemlje i doma. Papa napominje kako je danas ugroženo dostojanstvo radnika, ali i dostojanstvo rada svih radnika, i dom svih ljudi, majka zemlja. U takvom svijetu u kojem su ugrožena prava I dostojanstvo radnika I rada, nužan je glas sindikata, nužan je iskren i dubok dijalog na svim razinama kako bi se redefinirao pojam rada I smjer razvoja. U tom je dijalogu nužno čuti glasove sviju, posebno onih koji su marginalizirani, na periferiji.

 

Papa Franjo poziva na dijalog koji, da bi bio plodonosan, mora polaziti od onoga što nam je zajedničko, od onoga što nas povezuje kao ljudska bića, te na tim temeljima obnoviti opću solidarnost svih ljudi, uključujući solidarnost s ljudima sutrašnjice. Na taj način ćemo uspjeti i napustiti model ekonomije koja se bazira na tržištu i financijama i koja radu ne pridaje vrijednost koju zaslužuje, te ćemo uspjeti napraviti zaokret prema drugačijem modelu u kojem je ljudski rad u središtu.

 

Crkva i sindikati dijele vrijednosti zajedništva, dostojanstva i solidarnosti. Zajedno možemo unaprijediti živote radnika, a dostojanstvo rada i radnika staviti ispred tržišnih snaga i slobode kapitala. Zajedno možemo izgraditi savez za ekonomsku i socijalnu pravdu, na nacionalnoj i globalnoj razini.

 

Pozivamo vodstvo Katoličke crkve da da podršku radnicima i njihovim sindikatima u borbi protiv nepravde, da pozove pripadnike svoje kongregacije na aktivizam učlanjenjem u sindikat te da potakne poslodavce da uvažavaju sindikate i pristupe socijalnom dijalogu.

 

Pozivamo Vladu Republike Hrvatske i poslodavce na iskreni i suštinski dijalog, zajedničko djelovanje u cilju ostvarivanja socijalne pravde i dostojanstva rada, za dobrobit svih radnika i građana Republike Hrvatske. U tome je ključno poštivanje i promicanje ljudskih i sindikalnih prava i sloboda, kao stupova demokracije, prvenstveno prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje. Hrvatski radnici trebaju i zaslužuju dostojanstvene plaće i dostojanstvena, kvalitetna radna mjesta – vrijeme je za NAŠ oporavak!

 

Dijelimo riječi pape Franje iz lipnja ove godine kada je ocijenio kako današnji kapitalizam ne razumije vrijednost sindikata jer je zaboravio socijalnu prirodu ekonomije i poslovanja, što je jedna od najvećih pogrešaka.

 

Hrvatske sindikate na skupu su predstavljale Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a i Dijana Šobota, izvršna tajnica za međunarodne odnose SSSH.