Novosti

15. 04. 2013.

Sastanak Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika

NHS - U Bruxellesu je 12. travnja 2013. godine održan sastanak Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika koji se sastoji od predstavnika udruga sindikata i poslodavaca te Vlada zemalja članica EU. Raspravljajući o provedbi radničkih prava u kontekstu slobode kretanja radnika unutar EU, istaknuti su problemi s kojima se susreću radnici migranti, kao što je problem neusklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravom EU ili neispravno preneseno pravo EU u nacionalno zakonodavstvo, nemogućnost ili nespremnost poslodavaca na ispravnu primjenu prava EU i ograničenost pristupa informacijama o pravima radnika u kontekstu slobode kretanja radnika.

Posljedice ovih problema su nepostojanje svijesti o pravima radnika migranata u pravu EU, nedostatak znanja o pravu EU te nepostojanje dovoljne potpore radnicima migrantima u ostvarenju njihovih prava. EK je provela procjenu učinaka koja je pokazala kako je za razrješenje problema radnika migranata u kontekstu slobode kretanja radnika potrebno donijeti obvezujuće zakonodavno rješenje, kao što je uredba ili direktiva te je Opća uprava za zapošljavanje započela s izradom nacrta direktiva kao i općih smjernica. Direktiva bi osigurala zaštitu radnicima migrantima, a državama članicama primjenu onih mjera koje najbolje odgovaraju njenom sustavu.

 

Sloboda kretanja bugarskih i rumunjskih te od 01.srpnja 2013. godine i hrvatskih radnika, bila je predmet rasprave sudionika sastanka, gdje su predstavnici sindikata istaknuli važnost ne uvođenja prijelaznih razdoblja za hrvatske radnike, pri čemu je istaknuta zabrinutost zbog najava nekih država, kao npr. Velike Britanije o zadržavanju restriktivnog režima za bugarske i rumunjske radnike i nakon isteka prijelaznog razdoblja krajem 2013. godine. U odnosu na hrvatske radnike, predstavnica EK je istaknula kako još uvijek nisu poznati stavovi država članica oko namjera uvođenja prijelaznih razdoblja, osim najave Poljske i Bugarske kako ne namjeravaju uvesti prijelazno razdoblje. Odluke ostalih država članica se očekuju do kraja lipnja 2013. godine.

 

Predstavnik EK je u raspravi o reformi EURES-a predstavio Odluku EK o primjeni Uredbe 492/2011 u pogledu oglašavanja slobodnih radnih, prijava za posao i ponovnoj uspostavi EURES-a, a kojom se uspostavlja EURES mreža, cilj koje je stvoriti mrežu tijela, kako na razini EU, tako i na nacionalnoj razini, koja bi bila zadužena za pružanja usluga oglašavanja slobodnih radnih mjesta u EU i mogućnosti prijave na njih, a sve u kontekstu slobode kretanja radnika. Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine, a financiranje stvaranja EURES mreže predviđeno je unutar višegodišnjeg financijskog okvira 2014 – 2020, odnosno kroz EU program Socijalne promjene i inovacija (PSCI) te Europskog socijalnog fonda (ESF).

 

U raspravi o položaju radnika zaposlenih temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme te agencijskih radnika, u kontekstu slobode kretanja radnika, istaknuto je kako se oni suočavaju s poteškoćama u pogledu dokazivanja radnog statusa, budući se najčešće radi o radu na crno ili radu bez pisanog ugovora, potom o poteškoćama vezanim uz pristup pogodnostima, zbog pitanja prebivališta, kao i prethodnog razdoblja osiguranja, trajanja zaposlenja, broja radnih sati i visine plaće te poteškoća vezanih uz priznanje statusa radnika, zbog zahtjeva za najnižim brojem radnih sati, prethodnog trajanja zaposlenja i visine plaće. Poseban naglasak je stavljen na tzv. au pair radnike, odnosno radnike koji nemaju status ni studenta ni radnika, ali u sebi objedinjavaju karakteristike oba. Svi navedeni radnici imaju različiti pravni tretman u različitim država članicama ili ne potpadaju niti pod jedan propis, zbog čega je potrebno napraviti odgovarajuću unifikaciju njihovog statusa, kako bi bilo moguće održati primjenu atipičnih oblika rada gdje okolnosti upućuju na njih, a osobama koje takav rad izvršavaju istovremeno omogući pristup svim pogodnostima.

 

Na kraju sastanka predstavljeni su rezultati dobiveni temeljem javne rasprave vezane uz Europsku godinu građana, kao i praksa Europskog suda vezana uz slobodu kretanja radnika. Rezultati javne rasprave pokazali su kako građani EU kada je sloboda kretanja radnika u pitanju najvećim dijelom ukazuju na potrebu uklanjanja prepreka za radnike, studente i pripravnike, smanjivanja birokratskih prepreka, zaštita najranjivijih skupina, uklanjanje prepreka trgovini, pristup ciljanim informacijama te sudjelovanje u demokratskom životu EU.

 

Na sastanku su sudjelovali Ana Kranjac Jularić iz NHS-a te David Jakov Babić iz HUS-a, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca te predstavnik Vlade RH iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava. (AKJ)