Novosti

02. 12. 2011.

Seminar „Korištenje međunarodnih standarda rada i europskih pravnih instrumenata za jačanje sindikalnih prava u JIE“

NHS - Dana 29. i 30. studenoga 2011. godine u Beogradu je održan podregionalni trening seminar u organizaciji Međunarodne organizacije rada s ciljem jačanja sindikalnih prava u jugoistočnoj Europi pod nazivom „Korištenje međunarodnih standarda rada i europskih pravnih instrumenata za jačanje sindikalnih prva u jugoistočnoj Europi“. Na seminaru su sudjelovali predstavnici sindikata iz Srbije, Makedonije i Hrvatske.

Republiku Hrvatsku su na seminaru predstavljali Ana Palm Jelečanin, pravnica u Regionalnom uredu NHS-a u Zagrebu, Milka Rodić, pravnica u Sindikatu zaposlenika u hrvatskom školstvu „Preporod“ te Gordana Palajsa  iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.“

 

Tijekom prvog dana seminara podneseni su nacionalni izvještaji u kojima je dat nacionalni pravni okvir o sindikalnim pravima u zemljama sudionicama seminara, trenutnoj praksi  i značajnim utjecajima na korištenje tih prava s osvrtom na pravo na kolektivno pregovaranje, stranke pregovaranja, kriterije reprezentativnosti, pokrivenost i primjenu kolektivnih ugovora, te trendove u općoj regulativi i prakse na nacionalnim razinama, kao i položaj sindikata i organiziranje štrajkova

Hrvatsku prezentaciju održale su Ana Palm Jelečanin iz NHS-a i Gordana Palajsa iz Saveza samostalnih sindikata. Prvi dio prezentacije odnosio se na pregled institucionalnog djelovanja sindikata, dok se drugi dio odnosio na proces kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj i trendove u općoj regulativi.

Nadalje, tijekom prvog dana seminara Tiberiu Ticlea, sveučilišni asistent profesor iz Rumunjske, održao je predavanje o komparativnoj studiji o učincima korištenja sindikalnih prava u JI Europi.

 

Drugog dana seminara vođena je sveobuhvatna rasprava po nacionalnim izvještajima iz koje se moglo zaključiti da je potrebno daljnje jačanje i promocija prava sindikata i radnika. Također, istaknuto je kako postoje problemi u reguliranju reprezentativnosti te je naglašena potreba ojačanja kolektivnog pregovaranja.

 

Nakon rasprave zaključeno je kako postoji potreba za izradu zajedničkog akcijskog plana u obliku mape koja bi dala komparativni prikaz zakonodavstva država članica MOR-a iz jugoistočne Europe, a  koja bi bila osnova iz koje bi potom nastala zajednička platforma djelovanja sindikata u regiji. Stoga se Međunarodna organizacija rada obvezala sudionicima seminara poslati zaključke seminara s prijedlogom izrade mape sveobuhvatnog komaparativnog prikaza stanja zemalja sudionica na temelju koje bi se poduzimale daljnje akcije unapređenja sindikalnih prava u regiji JI Europe i kako bi se definirale daljnje zajedničke djelotvorne aktivnosti promoviranja prava radnika, uz puno poštivanje europskih pravnih standarda i jačanja kapaciteta sindikata.

 

 

Ana Palm Jelečanin, dipl.iur.