Novosti

26. 05. 2008.

Seminar «Socijalna pravna stečevina i Europska socijalna povelja»

(NHS) Od 21. do 23. svibnja 2008.god. u Banja Luci je u organizaciji ITUC-a i PERC-a, a u suradnji s belgijskim sindikatima članovima ovih organizacija, održan regionalni seminar na temu «Socijalna pravna stečevina i Europska socijalna povelja». Na seminaru su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.

Kao predstavnici hrvatskih sindikalnih središnjica sudjelovali su Iva Bolanča, Nezavisni hrvatski sindikati te Vesna Pamučar i Darko Šeperić iz SSSH. Predavači su bili Valerie Jadoul (FGTB, Belgija), Judit Ivany Czugler (NFWC, Madžarska) i Grigor Gradev (PERC).
Cilj seminara bio je povećati znanje sindikalnih stručnjaka iz Jugoistočne Europe o osnovnim socijalnim pravima i instrumentima njihove zaštite, o radnim pravima i pravu na štrajk u europskim okvirima, posebno o mehanizmima zaštite prava na razini EU i Vijeća Europe.
Teme seminara odnosile su se na ljudska i radna prava u državama Jugoistočne Europe, europsku socijalnu pravnu stečevinu, te na povijest , sadržaj i pitanja primjene Europske socijalne povelje, koja je uz Lisabonsku strategiju temelj koncepta socijalne Europe. Od prisutnih predstavnika, samo su se predstavnici Hrvatske i Makedonije mogli pohvaliti da su njihove države ratificirale ovu povelju. Hrvatska ju je ratificirala 2003. godine, a njeni instituti inkorporirani su u nacionalno zakonodavstvo na način da ono omogućuje njihovu primjenu. Međutim, kao što je to slučaj i u drugim europskim državama, otvoren je problem primjene pojedinih instituta u praksi, odnosno nadzora nad njenom primjenom. Većina sudionika istaknula je problem smanjenja radnih prava u njihovim državama do kojeg je došlo prelaskom na tržišnu ekonomiju.
Tema seminara bila je i «socijalni dijalog u procesu proširenja EU». Istaknuto je da je on u razvijenim europskim državama ne samo tripartitan, nego i bipartitan, te da je njegova ključna razina sektor, dok je u državama istočne Europe prisutan tripartitni dijalog na razini poduzeća ili na nacionalnoj razini. Pri tome su kao osnovni problemi u državama istočne Europe navedeni nedostatak sektorskog pregovaranja i niska razina informiranja i savjetovanja.
Predavači na seminaru su, osim toga, ukazali na nužnost primjerenog sudjelovanja sindikata u postupku pregovora za pristupanje EU, kao i u postupku donošenja zakona kojima se regulira materija socijalnih prava. Grigor Gradev iznio je mišljenje da bi socijalni partneri trebali biti u zakonodavni proces uključeni i prije donošenja nacrta zakona, što bi omogućilo zajedničko formiranje ciljeva koje bi pojedinim zakonom trebalo postići, te bi se nacrt zakona sastavljao na osnovi tako utvrđenih ciljeva.
Zaključeno je da je suradnja sindikata u regiji nužna, obzirom da imaju slične probleme, te da bi mogli pomoći jedni drugima u njihovom rješavanju razmjenom iskustava, znanja, te pisanih materijala.

Iva Bolanča, dipl.iur.