Novosti

06. 04. 2012.

Socijalna skrb. pravo na mobilnost, mirovinsko osiguranje - projekt INCA-CGIL

NHS - U Sarajevu je 4. i 5. travnja 2012. godine održan seminar pod nazivom „Socijalna skrb, pravo na mobilnost, mirovinsko osiguranje“ u okviru projekta INCA-CGIL na području ove regije, na kojoj su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Italije, Hrvatske, Srbije, te predstavnici sindikalne središnjice i lokalnih jedinica iz Bosne i Hercegovine.
S obzirom da je NHS sa INCA-CGIL-om potpisao Protokol o suradnji, na ovom su seminaru sudjelovali predstavnici NHS-a - Nataša Malnar-Đukić, pravnica u Regionalnom uredu NHS-a u Rijeci i Željka Frgačić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u mirovinskom osiguranju.

Ovaj uvodni seminar predstavlja prvi susret sudionika u sklopu projekta koji provodi talijanska sindikalna središnjica CGIL koja je osnivač tzv. patronata INCA. 

 

Predstavnici iz Italije, Luciano Caon i Andrea Malpassi, sudionike su detaljno upoznali sa svhom i ciljem navedenog projekta, te nastankom i djelokrugom rada patronata INCA-e.

 

INCA je ustanova čiji je osnivač talijanska sindikalna središnjica CGIL, a koja je osnovana na temelju zakona iz 1948. godine. Njezina  je svrha pružanje pravne pomoći talijanskim radnicima zaposlenim  u matičnoj zemlji i inozemstvu, te stranim radnicima koji rade u Italiji ili se namjeravaju zaposliti u Italiji.

Pomoć koju ovaj patronat pruža je u potpunosti besplatna, a krug usluga koje pruža je vrlo širok. Važno je istaknuti kako se usluge patronata pružaju bez obzira na članstvo u sindikatu.

Osnovni je cilj patronata promicanje i zaštita prava vezanih za rad ( ozljede na radu, profesionalne bolesti), socijalna prava (naročito prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja), državljanstvo, prava za vrijeme nezaposlenosti. U katalogu usluga predviđeno je oko 100 vrsta procedura.

 

INCA ima oko 900 ureda u Italiji te brojne urede u 30 zemalja svijeta. Predavači su predstavili mrežu ureda  patronata, broj predmeta koji obrađuju godišnje, detaljno predstavili ustanovu za koju rade.

 

S obzirom da INCA trenutno ima urede samo u Rijeci i Puli, Erik Fabijanić, predstavnik ureda iz Rijeke, u svom je izlaganju predstavio ured kako bi prisutnima približio i pojasnio aktivnosti koje patronat pruža građanima i radnicima s ovog područja. Ured godišnje obrađuje oko 2800 predmeta koji se pretežito odnose na ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

 

Svi su se sudionici ovog seminara uključili u raspravu te iznijeli svoje stavove i dojmove s ovog seminara.

 

S obzirom da je ovo bio informativni seminar, dogovorena je daljnja aktivnost na način da se na sljedeći susret pozovu i predstavnici mirovinskih zavoda Hrvatske, Srbije i BiH, te predstavnici talijanskog mirovinskog zavoda radi konkretnih dogovora i aktivnosti.

 

Nataša Malnar-Đukić, dipl. iur.