Novosti

05. 03. 2020.

Strategija za rodnu ravnopravnost: težnja za Unijom ravnopravnosti

Priopćenje Europske komisije

Europska komisija danas je predstavila svoju strategiju za ravnopravnost žena i muškaraca u Europi. Pogledamo li društva diljem svijeta, EU je na prvom mjestu po rodnoj ravnopravnosti i posljednjih je desetljeća znatno napredovao u tom području, no rodno uvjetovano nasilje i stereotipi i dalje su prisutni: naime, svaka treća žena u EU-u bila je žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja. Iako fakultete završava više žena nego muškaraca, one zarađuju u prosjeku 16% manje nego muškarci, a žene su na samo 8% direktorskih mjesta u najvećim poduzećima u EU-u.

 

Kako bi se tomu stalo na kraj, donesena je Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., u kojoj su utvrđene ključne mjere koje se trebaju provesti u sljedećih pet godina i kojom se EU obvezuje da će se pobrinuti da se u sva područja politika EU-a uključi perspektiva rodne ravnopravnosti. U Strategiji se opisuje kako će Komisija ispuniti obećanje predsjednice von der Leyen da Europa svima s jednakim ambicijama pruža jednake mogućnosti za njihovo ostvarenje.

 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije, ali se još nije ostvarila u praksi. U poslovnom i političkom životu, kao i u društvu u cjelini, svoj puni potencijal možemo postići samo ako iskoristimo sav svoj talent i raznolikost.Ne možemo napredovati ako uključimo samo polovinu stanovništva, iskoristimo samo polovinu ideja i polovinu energije. Provedbom Strategije za rodnu ravnopravnost nastojat ćemo ostvariti veći i brži napredak prema ravnopravnosti muškaraca i žena.

 

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová rekla je: Europa je dobro mjesto za žene, bez obzira na nedostatke. Dok naše društvo prolazi kroz velike ekološke i digitalne promjene, moramo se pobrinuti da žene i muškarci imaju jednake mogućnosti i da te promjene ne produbljuju neravnopravnost. Naprotiv, na nama je da stvorimo uvjete u kojima žene mogu biti akteri pravedne tranzicije u profesionalnom i privatnom životu.

 

Povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli rekla je: Kako bi se postigla ravnopravnost, nikome se ništa ne mora oduzeti. Ravnopravnost nema granica, ima je dovoljno za sve. S druge strane, diskriminacija uzima velik danak od onih koji su zbog nje zakinuti, a i od čitavog društva – ne poštuju se pojedinci ni vlastite zasluge, gube se talenti i ne razvija se inovativnost. Provedbom Strategije rodna ravnopravnost bit će utkana u srž razvoja svih politika EU-a. Želimo svim ženama zajamčiti da im, ako žele postići ono što se podrazumijeva za muškarce, na putu neće stajati dodatne prepreke, i da mogu ostvariti sav svoj potencijal.

 

 

Konkretne mjere za postizanje ravnopravnosti 2020.–2025.

 

Nijedna država članica još nije postigla ravnopravnost žena i muškaraca. Napredak je spor, a i dalje postoje razlike na temelju spola u zapošljavanju, plaći, skrbi i mirovinama. U Strategiji se navodi niz ključnih mjera za premošćivanje tih razlika i ispunjivanje poslovnog, političkog i društvenog potencijala Europe, među kojima su: stati na kraj rodno uvjetovanom nasilju i stereotipima, zajamčiti ravnopravno sudjelovanje i prilike na tržištu rada, kao i jednaku plaću te postići rodnu ravnotežu na rukovodećim položajima i u politici.

 

  1. Čak 33% žena u EU-u doživjelo je fizičko i/ili seksualno nasilje, a 55% doživjelo je seksualno uznemiravanje. Žene u Europi ne smiju biti izložene nasilju i štetnim stereotipima. U Strategiji se stoga poziva na donošenje pravnih mjera za kriminalizaciju nasilja nad ženama. Konkretno, Komisija namjerava područja kaznenih djela za koja je moguće usklađivanje u cijeloj Europi proširiti na određene oblike nasilja nad ženama, poput seksualnog uznemiravanja, zlostavljanja žena i sakaćenja ženskih spolnih organa. Osim toga, Komisija će predložiti da se Aktom o digitalnim uslugama pojasni koje će mjere platforme morati poduzeti za rješavanje pitanja nezakonitih aktivnosti na internetu, uključujući nasilje na internetu usmjereno na žene.
  2. Žene u EU-u zarađuju u prosjeku 16% manje nego muškarci te i dalje nailaze na prepreke u nalaženju i zadržavanju posla. Rodna ravnopravnost jedan je od temeljnih uvjeta za inovativno, konkurentno i uspješno europsko gospodarstvo. Uzmemo li u obzir demografska pitanja te zelenu i digitalnu tranziciju, potaknu li se žene da pronađu posao u sektorima u kojima nedostaje kvalificirane radne snage, posebice u tehnološkom sektoru i sektoru umjetne inteligencije, to će se pozitivno odraziti na europsko gospodarstvo. Nastojeći pronaći rješenje za pitanje različitih plaća, Komisija danas pokreće javno savjetovanje o transparentnosti plaća, a do kraja ove godine predložit će obvezujuće mjere. Da bi se ženama omogućio uspjeh na tržištu rada, Komisija će pojačati provedbu standarda EU-a povezanih s ravnotežom između poslovnog i privatnog života, s ciljem da žene i muškarci imaju zaista jednake prilike za privatni i osobni razvoj. Rodna ravnopravnost u kontekstu tržišta rada, socijalne uključenosti i obrazovanja i dalje će se pratiti u okviru Europskog semestra.
  3. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na rukovodećim položajima, pa tako i u najvećim poduzećima u EU-u, gdje su na samo 8% direktorskih mjesta žene. Kako bi se ženama omogućio pristup rukovodećim mjestima u poduzećima, Komisija će, među ostalim, zagovarati prihvaćanje prijedloga iz 2012. o rodnoj ravnoteži u upravama društava. Poticat će i sudjelovanje žena u politici, među ostalim na izborima za Europski parlament 2024., kroz financiranje i razmjenu najboljih praksi. Budući da želi biti primjer drugima, Komisija će nastojati postići rodnu ravnotežu i do kraja 2024. imati najmanje 50% žena na svim razinama upravljanja.

 

 

Uključivanje rodne perspektive u sve politike EU-a

 

Pod vodstvom povjerenice za ravnopravnost Helene Dalli i uz podršku nove radne skupine za ravnopravnost Komisija će provoditi rodno osviještenu politiku, odnosno uključiti rodnu perspektivu u sve politike EU-a i glavne inicijative. Glavne prepreke s kojima se EU danas susreće, uključujući klimatsku i digitalnu transformaciju, imaju i rodnu dimenziju. Ciljevi Strategije za rodnu ravnopravnost odražavat će se u djelovanju EU-a diljem svijeta, kojim se promiče osnaživanje žena i vodi borba protiv spolno uvjetovanog nasilja.