Novosti

04. 04. 2020.

SURE - privremeni instrument u vrijednosti do 100 milijardi eura za zaštitu radnih mjesta i radnika

Što je SURE i zašto ga Komisija predlaže?

Novi instrument za privremenu Potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) namijenjen je zaštiti radnih mjesta i radnika pogođenih pandemijom koronavirusa. Riječ je o financijskoj pomoći u ukupnom iznosu do 100 milijardi eura, i to u obliku zajmova koje će EU odobravati državama članicama pod povoljnim uvjetima. Zajmovi će pomoći državama članicama da amortiziraju nagla povećanja javnih rashoda radi očuvanja radnih mjesta.

 

Konkretnije, pomoći će im da pokriju troškove koji su izravna posljedica pokretanja, produljenja ili proširenja programâ skraćivanja radnog vremena i drugih sličnih mjera koje su uvele za samozaposlene osobe kao odgovor na aktualnu pandemiju koronavirusa.

 

Što su programi skraćivanja radnog vremena?

Programi skraćivanja radnog vremena su programi kojima se u određenim okolnostima poduzećima s ekonomskim poteškoćama omogućuje da privremeno smanje broj radnih sati svojih zaposlenika, koji onda za neodrađene sate dobivaju javnu dohodovnu potporu. Slični programi primjenjuju se za zamjenu dohotka samozaposlenih osoba.

Instrumentom SURE pružila bi se, kao pomoć za zaštitu radnih mjesta, dodatna EU-ova potpora državama članicama za financiranje programa skraćivanja radnog vremena i drugih sličnih mjera.

Sve države članice već imaju neki oblik programa skraćivanja radnog vremena.

 

Zašto Komisija daje potporu programima skraćivanja radnog vremena?

Instrument SURE samo je jedan element sveobuhvatne Komisijine strategije za zaštitu građana i ublažavanje veoma nepovoljnih socioekonomskih posljedica pandemije.

Mnoga poduzeća koja se suočavaju s poteškoćama prisiljena su privremeno obustaviti ili znatno smanjiti aktivnosti te skratiti radno vrijeme zaposlenika. Budući da se njima izbjegavaju nepotrebna otpuštanja, ti programi mogu spriječiti da zbog privremenog udara nastane veća i trajnija šteta za gospodarstvo i tržište rada u državama članicama. Tako se mogu očuvati prihodi obitelji te proizvodni kapaciteti i ljudski kapital poduzećâ i gospodarstva u cjelini.

 

Koliko će sredstava biti dostupno za EU-u u cjelini, a koliko pojedinačnim državama članicama?

Svim će državama članicama ukupno biti dostupno do 100 milijardi eura financijske pomoći.

Nema unaprijed određenih iznosa za države članice.

 

Kako će Komisija osigurati financiranje u okviru instrumenta SURE?

Financijska pomoć u okviru instrumenta SURE bit će u obliku zajmova EU-a državama članicama koje zatraže potporu.

Za financiranje zajmova državama članicama Komisija će se zadužiti na financijskim tržištima. Ta bi sredstva zatim pozajmljivala državama članicama pod povoljnim uvjetima. Dakle, države članice iskoristile bi pogodnosti EU-ova snažnog kreditnog rejtinga i niskih troškova zaduživanja.

Zajmovi bi se temeljili na sustavu dobrovoljnih jamstava koja bi države članice dale EU-u. Instrument će početi funkcionirati kad sve države članice pruže ta jamstva.

 

Kako će se odrediti uvjeti svakog zajma?

Države članice zajmove bi trebale iskoristiti za financiranje programa skraćivanja radnog vremena za zaposlenike ili sličnih mjera za samozaposlene osobe.

Komisija bi se po primitku zahtjeva države članice za financijsku pomoć s njom savjetovala kako bi provjerila u kojoj su se mjeri povećali njezini javni rashodi kao izravna posljedica pokretanja, produljenja ili proširenja programa skraćivanja radnog vremena i sličnih mjera za samozaposlene osobe. To će savjetovanje Komisiji pomoći da pravilno ocijeni uvjete zajma, među ostalim i iznos zajma, maksimalno prosječno dospijeće, određivanje cijene i tehničke modalitete izvršenja.

Komisija bi na temelju tog savjetovanja Vijeću podnijela prijedlog odluke o pružanju financijske pomoći.

Nakon odobrenja financijska pomoć bila bi realizirana u obliku zajma Europske unije državi članici koja je zatražila potporu.

 

Kako će funkcionirati sustav jamstva?

Zajmovi odobreni državi članici u okviru instrumenta SURE temeljili bi se na sustavu dobrovoljnih jamstava država članica. Komisiji bi to omogućilo da poveća opseg zajmova koji se mogu odobriti državama članicama.

Sustav jamstava je nužan da se ostvari potreban kapacitet i ujedno osigura razborito financiranje instrumenta SURE.

U tu svrhu potreban je minimalni iznos danih jamstava (tj. 25 % maksimalnog iznosa zajmova od 100 milijardi eura)

 

U kakvoj je vezi ovaj instrument s prethodno najavljenim europskim sustavom reosiguranja za slučaj nezaposlenosti?

U Komunikaciji o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju koronavirusa Komisija se obvezala na bržu pripremu zakonodavnog prijedloga o europskom sustavu reosiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Instrument SURE izvanredno je operacionalizirani oblik europskog sustava reosiguranja za slučaj nezaposlenosti koji je posebno namijenjen za hitan odgovor na izazove prouzročene pandemijom koronavirusa.

Ni na koji način ne isključuje uspostavu budućeg trajnog sustava reosiguranja za slučaj nezaposlenosti.

 

Koji su sljedeći koraci?

Vijeće bi trebalo brzo odobriti Komisijin prijedlog za instrument SURE.

Novi će instrument biti privremene prirode. Njegovo trajanje i područje primjene ograničeni su na ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa.

 

Komisijin Prijedlog uredbe Vijeća

 

Izvor: Europska komisija