Novosti

20. 04. 2018.

U Sindikatu grafičara održan seminar „Analiza temeljnih financijskih izvješća"

NHS - U petak, 20. travnja 2018. godine, u organizaciji Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održan je poludnevni seminar na temu “Analiza temeljnih financijskih izvješća“ koji je pripremila i održala Katarina Litva, gospodarska savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata. Na seminaru su sudjelovali sindikalni povjerenici Sindikata grafičara.

 

Cilj je seminara postizanje što boljeg razumijevanja temeljnih financijskih izvješća kao i pronalaženje mogućnosti koje nudi poznavanje i upotreba financijskih pokazatelja sindikatima kao dodatni alat za poboljšanje kvalitete kolektivnog pregovaranja.

Obradile su se glavne značajke bilance te računa dobiti i gubitka, definicije te izračunavanje pojedinih financijskih pokazatelja pomoću formula i njihovo tumačenje pomoću definiranih kritičnih vrijednosti ili trenda. Detaljno su se obradili pokazatelji likvidnosti, zaduženosti i profitabilnosti, a  poseban naglasak je stavljen na financijske pokazatelje profitabilnosti, točnije EBIT i EBITDA koji se u posljednje vrijeme učestalo upotrebljavanju od strane menadžmenta. Navedena dva financijska pokazatelja osim u teoretskom smislu obrađena su i na dva praktična primjera koji njihovu upotrebu prikazuju usporedbom dva poslovna subjekta kao i usporedbom dvije poslovne godine istog poslovnog subjekta.

 

Na kraju seminara obrađene su i sastavnice obračuna plaća kao i postupak izračuna neto plaće. (KL)