Novosti

23. 04. 2020.

Ususret Nacionalnom danu zaštite na radu - Rad na visini

NHS - Radnik angažiran na sanaciji zgrade razrušene u potresu poginuo je 27. ožujka o.g. nakon što je izgubio ravnotežu i pao u dvorište sa stražnje strane zgrade.

Na pres konferenciji Stožera za civilnu zaštitu Grada Zagreba, održanoj 14. travnja o.g. objavljeno je kako je u 10 sati ujutro radnik jednog poduzeća pao s krova i poginuo.

 

Nastupanje bilo kakve izvanredne situacije, trenutno epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Gradu Zagrebu ne znači derogiranje propisa Republike Hrvatske, odnosno dozvolu za nepoštivanje istih. Upravo suprotno. Njihovo poštivanje i zaštita ljudi sada trebaju biti još jače osigurani.

 

Zakon o zaštiti na radu i sva načela zaštite na radu i dalje se primjenjuju bez obzira na situaciju. Zapravo, tek sada se uviđa važnost provođenja preventivnih mjera zaštite na radu, što je u velikoj mjeri zaboravljeno kroz prethodno razdoblje.

 

Dva smrtna slučaja, koji su se dogodili u Zagrebu zbog pada s krova, ne bi se dogodili da su poštivane mjere zaštite na radu za rad na visini.

 

Ovim putem podsjećamo na opće načelo odgovornosti poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju i sredstvima. Poslodavac je obvezan provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima, pri čemu mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu. Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja.

 

Konkretno, mjere zaštite na radu za rad na visini propisane su Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima gdje je određeno da se padovi s visine moraju fizički spriječiti ograđivanjem svih mjesta rada na visini dovoljno čvrstim i visokim ogradama koje imaju najmanje podni rubni zaštitni dio, središnji dio i rukohvat ili na drugi siguran način. Na visini većoj od 1m iznad tla ili poda, visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 1,0m.

 

Rad na visini smije se obavljati uz uporabu odgovarajuće zaštitne opreme, kao što su košare, platforme ili sigurnosne mreže, a ako zbog prirode posla takva oprema nije moguća, moraju se osigurati prikladni načini pristupa i moraju se koristiti sigurnosni pojasevi ili drugi sigurnosni načini vezivanja. Osim toga primjenjuju se i odgovarajući zahtijevi Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme kojim se,između ostaloga, propisuju opći zahtjevi pri uporabi radne opreme za povremeni rad na visini, posebne odrebe o uporabi ljestava, posebne odredbe o uporabi radnih skela, zahtjevi pri uporabi užeta za pristup i pozicioniranja.

 

Nadalje, što se tiče samih radova na krovu, kada je potrebno radi izbjegavanja rizika ili ako se rad na krovu obavlja na visini većoj od 3 m ili na krovu s nagibom većim od 30%, moraju se poduzeti sve zaštitne mjere za sprječavanje pada radnika, alata, drugih predmeta ili materijala.

 

Kada radnici rade na krovu ili u njegovoj blizini ili na bilo kojoj drugoj površini koja je izgrađena od lomljivog materijala, kroz koju se može propasti, potrebno je primijeniti sigurnosne mjere protiv propadanja i pada radnika na tlo.

 

Također, Pravilnikom o uporabi osobnih zaštitnih sredstava propisana su sredstva za zaštitu cijelog tijela za sprječavanje pada s visine i u dubinu: oprema za sprječavanje padova (potpuna oprema sa svim neophodnim priborom), oprema za kočenje, koja apsorbira kinetičku enerigu (potpuna oprema sa svim neophodnim priborom), naprave za pridržavanje tijela (sigurnosni pojas).

 

Također, nužno je zaštititi glave radnika koji rade na građevinskim radovima, naročito radovima na i pod skelama ili u njihovoj blizini i na povišenim mjesima, radovima na skelama i rušenjima.

 

Sigurnosni pojas je obvezna oprema za radove na visini (skelama, stupovima, krovovima i sl.

 

Više o osobnoj zaštitnoj opremi za zaštitu od pada s visina:http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/Osobna_Zastitna_oprema_za_zastitu_pada_od_visina_za_web.pdf

 

Dakle, iz svega navedenoga jasne su obveze poslodavca u osiguranju sigurnog rada na visini.

 

Ako poslodavac ne primjenjuje mjere zaštite na radu radnik uvijek ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne ispravi propuste. Radnik zbog toga ne smije trpjeti štetne posljedice. Radnik o tome mora obavijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu. Poslodavac ne smije zahtijevati od radnika da ostane na mjestu rada dok na tom mjestu postoji izravan i ozbiljan rizik za život i zdravlje radnika.

 

Poslodavac, njegov ovlaštenik, odnosno radnik ili povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezni su bez odgađanja izvijestiti nadležnog inspektora koji je obvezan u roku od 48 sati utvrditi činjenično stanje i osnovanost navoda radnika.

 

Za vrijeme dok ne radi zbog izbjegavanja izloženosti izravnom i ozbiljnom riziku za život i zdravlje, radnik ima pravo na naknadu plaće i druga prava iz radnog odnosa dok se ne provedu propisane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ako za to vrijeme ne obavlja druge odgovarajuće poslove. Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca, ako nije drukčije određeno drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

Pravo na život i zdravlje ne prestaju odlaskom na radno mjesto.

 

Ako ste izloženi izravnom i ozbiljnom riziku za život i zdravlje koristite svoje pravo i odbijte raditi i napustite radno mjesto, pri tome obavijestite poslodavca, stručnjaka zaštite na radu, povjerenika radnika za zaštitu na radu i pozovite inspekciju rada. (KR)

 

 

Napo i rad na visini