Novosti

04. 12. 2006.

Za otplatu državnog duga godišnje 10 milijardi kuna

(POSLOVNI DNEVNIK) Uz planove koji se u iduće tri godine namjeravaju ostvariti u fiskalnoj politici i strukturnim reformama, Vlada je u pretpristupnom ekonomskom programu navela i moguće rizike u realizaciji trogodišnjeg ekonomskog programa. Riječ je o nekoliko kategorija rashoda, pri čemu je istaknut teret otplate duga i plaćanja kamata koji će idućih godina postati znatan teret za državni proračun. Znatni iznosi dospjeća povećat će rizik refinanciranja obveza države, navodi se u PEP-u koji je usvojen na prošlotjednoj sjednici Vlade.

Naime, prema sadašnjem stanju državnih obveza u razdoblju od 2007. do 2009. godine država će godišnje za otplate dugova morati osigurati u prosjeku oko 10 milijardi kuna. Već u 2007. godini, ne uključujući trošak financiranja budućeg deficita, dospjele obveze iznosit će 8,58 milijardi kuna, pri čemu se 4,14 milijarde kuna odnosi na otplate prema inozemnim kreditorima, a 4,44 milijarde će iznositi otplate na domaćem tržištu. Teret obveza bit će manji 2008 da bi u 2009. godini ponovno narastao. Tada će u državnom proračunu, prema podacima iz PEP-a, za otplate duga biti potrebno osigurati čak 9,5 milijardi kuna jer uz ostalo u veljači 2009. godine dospijeva eurobveznica u iznosu od 500 milijuna eura. U 2010. godine taj će se teret povećati za još milijardu. Upravo će 2010. godine, priznali su u Ministarstvu financija, biti najizraženiji rizik refinanciranja jer u 2010. godini, a potom u 2014. i 2015. godini na naplatu dospijevaju veći iznosi plaćanja po izdanim obveznicama. Iako formalno nije rizik za proračun jer se ne tretira kao rashod proračuna, u moguće fiskalne rizike Vlada je uvrstila i zakonsku obvezu povrata duga umirovljenicima. Prema zakonu o povratu duga, Vlada će, kao i u 2006. godini kada su otplaćene prve dvije rate i u 2007. morati osigurati novac za isplatu druge dvije rate onim umirovljenicima koji su se odlučili na brzi povrat. To znači da će za Umirovljenički fond morati osigurati oko 2,4 milijarde kuna. U 2008. godini, nakon što započne povrat onim umirovljenicima koji su se odlučili na isplate u punom iznosu, godišnji trošak te vrste obveze za državu bit će oko 700 milijuna kuna. Mogući rast rashoda u području socijalnih naknada te subvencija identificiran je kao još je jedan mogući izvor fiskalnih rizika.