Novosti

10. 12. 2019.

Zaključci Vijeća EU - Strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2021. - 2027.

Priopćenje za medije

Vijeće EU - Vijeće je danas usvojilo zaključke u kojima je pozvalo Komisiju da predstavi novi strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. –2027. i ponudilo doprinos Vijeća za taj strateški okvir.

 

U zaključcima se prepoznaje činjenica da su neki pozitivni rezultati ostvareni, s obzirom na to da su mnoge države članice donijele nacionalne akcijske planove temeljene na postojećem okviru. Komisija, države članice i socijalni partneri pozivaju se da pojačaju svoje napore u području promjena u svijetu rada, među ostalim u pogledu psihosocijalnih rizika, nesreća i bolesti povezanih s radom i uključivanja radnika s invaliditetom i starijih radnika.