Novosti

23. 04. 2012.

Završni seminar u okviru projekta o podizanju svijesti u području nediskriminacije i jednakosti u organizacijama civilnog društva

NHS - U okviru projekta o podizanju svijesti u području nediskriminacije i jednakosti u organizacijama civilnog društva koji provodi Human European Consultancy u suradnji s Migration Policy Group, u Bruxellesu je 20.travnja 2012. godine održan završni seminar, na kojem su sudjelovali predstavnici civilnog društva iz brojnih europskih zemalja. Nezavisne hrvatske sindikate predstavljala je pravna savjetnica Ana Kranjac Jularić. Projekt o podizanju svijesti u području nediskriminacije bio je usmjeren na predstavnike civilnog društva i sindikate u cilju njihove edukacije u području nediskriminacije, a s namjerom ovladavanja osnovnim tehnikama radi prepoznavanja i borbe protiv diskriminacije.

 Pri tome su sudionici bili educirani u području relevantnog europskog i nacionalnog pravnog okvira vezanog uz suzbijanje diskriminacije, uloge nevladinog sektora u suzbijanju diskriminacije, kao i praktičnim oruđem za djelovanje u borbi protiv diskriminacije, kao što su strateško planiranje i probni slučajevi.

 

Završni seminar okupio je dio polaznika nacionalnih edukacijskih seminara te dio obučenih trenera kako bi se kroz grupni rad pokušalo detektirati potrebe daljnje edukacije u području suzbijanja diskriminacije. Sudionici završenog seminara podijeljeni u 5 grupa trebali su u odgovoriti na pitanja što same nevladine udruge mogu učiniti kako bi postale učinkovitije u smislu izbjegavanja pogrešnog medijskog predstavljanja i stereotipa te što, s aspekta pristupa edukaciji zaštićenih kategorija, mogu učiniti ostali dionici u društvu. Kao temeljne zaključke treba izdvojiti kako su svi sudionici istaknuli važnost nastavka edukacije predstavnika nevladinih udruga u cilju njihove bolje pripremljenosti na djelovanje u području suzbijanja diskriminacije te kako treba organizirati zajedničke edukacije nevladinog sektora s predstavnicima policije, socijalnih službi, policije i škola. U cilju korektnijeg medijskog praćenja slučajeva diskriminacije potrebno raditi na edukaciji novinara i urednika radi izbjegavanja senzacionalističkog pisanja o konkretnim slučajevima diskriminacije, ali i individualnog pristupa novinarima kako bi im se omogućio dublji uvid u diskriminaciju. Nekorektno medijsko izvještavanje o diskriminaciji dovodi do sekundarne diskriminacije pojedinca i često počiva na stereotipu. U odnosu na ulogu ostalih dionika u društvu nedvojbeno je istaknuta potreba snažnije novčane potpore od strane države za rad nevladinih udruga, budući u nekim zemljama postoje primjeri kvalitetnih udruga kojima prijeti zatvaranje. U odnosu na pristup edukaciji sudionici su istaknuli kako je zaštićenim kategorijama, kao što su osobe s invaliditetom ili Romi, potrebno omogućiti pristup kako općim tako i posebnim školama i to kako kroz omogućavanje praćenja i savladavanja školskog programa u vidu posebnih asistenata, tako i u uklanjanju arhitektonskih barijera, izgradnji nedostajuće infrastrukture, uključivanju centara za socijalnu skrb kao službi zaduženih za praćenje individualne edukacije te osiguravanjem adekvatnih novčanih pomoći u cilju pokrivanja troškova nastalih u vezi edukacije. Ne manje važnim istaknuta je potreba uključivanja svih roditelja, školskih vijeća, nastavnika te lokalnih zajednica u proces edukacije, na način da se zaštićenim kategorijama omogući lakši ulazak i jednostavniji ostanak u svijetu obrazovanja, kako bi se smanjile ili uklonile pretpostavke za daljnju diskriminaciju u budućnosti.

 

AKJ