Novosti

21. 06. 2019.

Međunarodna konferencija rada usvojila Konvenciju br. 190 o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada

NHS - Nakon dvogodišnje rasprave, Međunarodna konferencija rada je na svojem zasjedanju, 21. lipnja 2019. godine sa 439 glasa za, 7 protiv i 30 suzdržanih, usvojila Konvenciju o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada te pripadajuću Preporuku.

Konvencijom se nasilje i uznemiravanje u svijetu rada određuje kao raspon neprihvatljivih ponašanja i praksi ili prijetnji, bilo da su se dogodile jednom ili više puta, koje imaju cilj ili posljedicu ili je vjerojatno da će imati posljedicu u fizičkoj, psihičkoj, seksualnoj ili ekonomskoj šteti, a uključuje i rodno utemeljeno nasilje i uznemiravanje.

Rodno utemeljeno nasilje i uznemiravanje označava nasilje i uznemiravanje usmjereno na osobe zbog njihovog spola ili roda, ili utječe nesrazmjerno na određeni spol ili rod te uključuje seksualno uznemiravanje.

 

Konvencija štiti radnike i druge osobe u svijetu rada, uključujući zaposlenike definirane nacionalnim pravom i praksom, kao i osobe koje rade neovisno o njihovom ugovornom statusu, osobe na osposobljavanju, uključujući naučnike i pripravnike, radnike kojima je završilo zaposlenje, volontere, tražitelje posla i prijavitelje za posao te pojedince koji imaju autoritet, obveze ili odgovornosti poslodavca. Konvencija se primjenjuje na sve sektore - privatne i javne, u formalnoj i neformalnoj ekonomiji, u gradskim i ruralnim područjima.

Konvencija se odnosi na nasilje i uznemiravanje u svijetu rada koje se događa tijekom ili je povezano ili proizlazi: iz rada na radnom mjestu, uključujući javne ili privatne prostore gdje su oni određeni kao mjesto rada, na mjestima gdje je radnik plaćen, gdje koristi stanku ili objeduje, ili koristi sanitarne čvorove, mjesta za pranje ili garderobe; tijekom putovanja povezanih s poslom, treninga, okupljanja ili društvenih aktivnosti; kroz komunikaciju povezanu s poslom,  u smještaju koji je osigurao poslodavac te za vrijeme puta na posao i s posla.

Konvencija obvezuje države na usvajanje, u skladu s nacionalnim pravom i okolnostima te savjetujući se s reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika, uključivog, integriranog i rodno osjetljivog pristupa za prevenciju i eliminaciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. 

 

Također, Konvencija obvezuje na usvajanje zakonodavstva koje će regulirati i zabraniti nasilje i uznemiravanje u svijetu rada, odgovarajućih mjera za prevenciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada te mjera za nadzor i izvršenje zakonodavstva, kao i osigurati učinkoviti pravni lijek.

Preporuka uz Konvenciju detaljnije nadopunjava i pojašnjava tekst same Konvencije.

 

Konvencija stupa na snagu dvanaest mjeseci  nakon datuma registriranja ratifikacije od strane dvije države članice Međunarodne organizacije rada.

 

Kako je pitanje nasilja i uznemiravanja u svijetu rada od velike važnosti za radnike i sindikate u Hrvatskoj, Nezavisni hrvatski sindikati pokrenuti će inicijativu za ratifikaciju predmetne Konvencije u RH.