Novosti

10. 09. 2019.

Sastanak Odbora NHS-a za zaštitu na radu

NHS – 9. rujna 2019. godine u Zagrebu je održana 10. sjednica Odbora NHS-a za zaštitu na radu, na kojoj su predstavnici NHS-a u različitim tijelima i odborima na nacionalnoj i europskoj razini članove Odbora izvijestili o radu i aktivnostima tih tijela.
Cvetan Kovač, kao predstavnik NHS-a u Nacionalnom vijeću za zaštitu na radu, predstavio je dosadašnji rad Vijeća, dok je Marko Palada kao predstavnik NHS-a u Savjetodavnom vijeću za zaštitu na radu i Upravnom odboru EU OSHA-e izvijestio o dosadašnjem radu tih tijela te budućim aktivnostima.

 C. Kovač također je podnio izvještaj o radu Odbora NHS-a za zaštitu na radu u protekle 4 godine.

Članovi Odbora za zaštitu na radu s posebnom su pozornošću i interesom pratili predstavljanje projekata sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda, jačanje socijalnog dijaloga - faza III.

 

Na ovoj sjednici Odbora predstavljene su zanimljivosti vezane uz provedbu tri projekta na unaprjeđenju socijalnog dijaloga i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Koordinatori pojedinih projekata, Anđelko Kasunić-Nezavisni cestarski sindikat, Matea Mikić- Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i Željko Jurić iz Nezavisnog sindikata radnika u proizvodnji hrane i pića iz Kutjeva, održali su zanimljiva i interaktivna izlaganja iz kojih izdvajamo:

 

„Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa“– Nezavisni cestarski sindikat

Nezavisni cestarski sindikat u partnerstvu s Nezavisnim hrvatskim sindikatima od 29. ožujka 2018. do 29. rujna 2019. provodi projekt "SPEAK UP 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa”  koji Europska unija sufinancira u stopostotnom iznosu od 1.443.545,41 HRK sredstvima iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda.

 

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu, održivost i učinkovitost socijalnog dijaloga u sektoru cestovnog prometa Republike Hrvatske jačanjem kapaciteta cestarskih sindikata kroz nacionalno i međunarodno umrežavanje, razvoj sektorskih politika te primjenu inovativnih pristupa informiranja, edukacije i promocije sindikalnog djelovanja. Okosnica ovog projekta je razvoj kvalitetnog i održivog socijalnog dijaloga u sektoru cestovnog prometa temeljenog na znanju, komunikaciji i suradnji na svim razinama djelovanja socijalnih partnera, ali i drugih uključenih dionika.

Projekt će ojačati kapacitete Nezavisnog cestarskog sindikata kroz cjelovit program edukacija članova sindikata, daljnje umrežavanje s regionalnim cestarskim sindikatima, jačanje djelovanja sindikata u razvoju sektorskih politika izradom i promoviranjem nacionalne sektorske strategije zaštite na radu, razvoj sindikalnog sustava edukacije i informiranja za članove i radnike unutar sektora korištenjem inovativnih pristupa te promociju sindikalnog djelovanja kod šire javnosti, a posebice kod mladih.

 

„Dijalog i znanje napredak grade“– Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Dijalog i znanje napredak grade, vrijedan 1,221.224,78 kuna.

Održavanjem ukupno 8 seminara i radionica, cilj je ojačati stručne i pregovaračke kapacitete predstavnika radnika, edukacijom o specifičnostima radnih odnosa i zaštite na radu u sektoru, te osposobljavanjem komunikacijskim vještinama potrebnim za komuniciranje s poslodavcem, članovima sindikata i svim radnicima. Na međunarodnoj Konferenciji raspraviti će se utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru.

U sklopu projekta izradit će se 4 priručnika, jedan iz područja radnog prava, dva iz područja zaštite na radu, te jedan o komunikacijskim vještinama. Predviđena je izrada web pod-stranice Projekta na kojoj se ažurno objavljuju sve informacije, tekstualne i slikovne, sa seminara, radionica i ostale aktivnosti s provedbe Projekta.

 Ciljane skupine: 60 sindikalnih povjerenika, članova radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i ostali aktivni članovi sindikata.

M. Mikić je prisutnima predstavila i priručnike koji su izrađeni u sklopu projekta.

 

”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu”– Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića, Kutjevo

Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića iz Kutjeva, u suradnji s partnerima u projektu, Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda«, Požeško-slavonska županija, od 29. ožujka 2018. godine do 28.rujna 2019. godine provode projekt „Zaštita na radu-prilika i izazov u socijalnom dijalogu“. Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna. Projektom je planirano istražiti kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost  radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga. Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije.

 

Projekt je realiziran kroz nekoliko projektnih aktivnosti:

Istraživanje ”Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu” provedeno je sredinom 2018. godine za bolje razumijevanje uloge, značaja i zastupljenosti dionika socijalnog dijaloga u radu tijela za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu na svim razinama. Provedeno istraživanje rezultiralo je dvjema publikacijama ”Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu” s rezultatima istraživanja i „Priručnikom za praktični rad povjerenika radnika za zaštitu na radu“.

Na edukacijama ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” sudjelovalo je 80 sudionika s područja Slavonije i Baranje, a održane su u Kutjevu, Osijeku, Slavonskom Brodu i Vinkovcima.

Edukacije ”Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu” u trajanju od 5 mjeseci, pohađalo je više od stotinu  sudionika, u četiri skupine i to u Kutjevu, Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Osijeku. Radionicu ”Zaštita na radu u praksi” pohađalo ju je 80 sudionika s ciljem razvoja kompetencija za svakodnevni siguran rad i praktičnu primjenu zaštite na radu. Okrugli stol ”Zaštita na radu – prilika i izazov” održan u mjesecu svibnju u Osijeku, poslužio je prije svega  jačanju razmjene iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog.

Posebno je naglašen značaj ravnopravnog sudjelovanja, angažiranosti i posvećenosti u realizaciji projekta oba socijalna partnera i predstavnika regionalne samouprave – time i potvrda njihovog jednakog interesa za ostvarenje ciljeva projekta, te  činjenica da se projekt provodi na području Slavonije i Baranje, dakle regionalno.