Novosti

01. 07. 2019.

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima

NHS - Ostvarenje Europskog stupa socijalnih prava, koji su proglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija tijekom socijalnog samita za pravedno zapošljavanje i rast u Göteborgu 17. studenoga 2017. godine, zajednička je politička obveza i odgovornost. U desetom načelu Europskog stupa socijalnih prava navodi se da radnici imaju pravo na zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje. Pravo radnika na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu i na radno okruženje prilagođeno njihovim profesionalnim potrebama također uključuje zaštitu od karcinogenih i mutagenih tvari na radnom mjestu, bez obzira na vrstu ili trajanje zaposlenja ili izloženosti.

 

20. lipnja 2019. godine u Službenom listu Europske unije objavljena je Direktiva 2019/983/EU o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu kojom se propisuju granične vrijednosti  izloženosti za kadmij i njegove anorganske spojeve, berilij i njegove anorganske spojeve, arsensku kiselinu i njezine soli, kao i anorganske spojeve arsena, formaldehida te 4,4' – metilen –bis(2-kloroanilina).

 

Kadmij i velik broj njegovih anorganskih spojeva ispunjavaju kriterije da budu razvrstani kao karcinogene tvari te je utvrđena granična vrijednost od 0,001mg/m3. Međutim, Direktiva je ostavila prijelazno razdoblje od osam godina tijekom kojeg bi se trebala primjenjivati granična vrijednost od 0,004 mg/m3 (frakcija koju je moguće udahnuti).

Berilij i većina njegovih anorganskih spojeva ispunjavaju kriterije da budu razvrstani kao karcinogene tvari. Osim što je karcinogen, berilij može prouzročiti beriliozu i preosjetljivost na berilij. Za berilij je propisana granična vrijednost od 0,0002 mg/m3, s prijelaznim razdobljem od 7 godina u kojem bi se trebala primjenjivati granična vrijednost od 0,0006 mg/m3.

Za arsensku kiselinu i njezine soli te većinu anorganskih spojeva arsena utvrđena je granična vrijednost od 0,01 mg/m3, s prijelaznim razdobljem od 4 godine za sektor paljenja bakra.

Formaldehid ispunjava kriterije da bude razvrstan kao karcinogena tvar. Formaldehid je genotoksična karcinogena tvar s lokalnim djelovanjem te o njegovoj karcinogenosti postoje dostatni znanstveni dokazi. On je također i kontaktni alergen za kožu (izaziva preosjetljivost kože). Formaldehid se kao fiksator rutinski upotrebljava u zdravstvenoj skrbi zbog jednostavnosti rukovanja njime, visoke razine preciznosti i izrazite prilagodljivosti. Za formaldehid je predviđena granična vrijednost od 0,37 mg/m3 ili 0,3 ppm, ali s obzirom da se za neke države članice može predvidjeti da će biti teško u kratkom roku u zdravstvenom sektoru postići usklađivanje s graničnom vrijednošću, predviđeno je prijelazno razdoblje od pet godina tijekom kojih bi se trebala primjenjivati granična vrijednost  od 0,62 mg/m3 ili 0,5 ppm. Unatoč tome, u zdravstvenom sektoru bi trebalo minimizirati izloženost formaldehidu te poticati na poštivanje granične vrijednosti od 0,37 mg/m3 ili 0,3 ppm tijekom prijelaznog razdoblja kad je to moguće. Također, kako se u nekim državama članicama formaldehid rutinski upotrebljava za balzamiranje preminulih osoba u sklopu kulturnih ili vjerskih praksi te je teško za očekivati usklađenost s graničnom vrijednošću u kratkom roku, predviđa se prijelazno razdoblje za pogrebni sektor od 5 godina u kojem bi se trebala primjenjivati granična vrijednost od 0,62 mg/m3 ili 0,5 ppm.

Procjenjuje se da je 2,2 milijuna radnika u Europi izloženo formaldehidu, 300 000 je izloženo kadmiju i njegovim spojevima, 75 000 radnika je izloženo beriliju i njegovim spojevima te 350 je izloženo MOCA-i.

Tvar 4,4'-metilen-bis(2-kloroanilin) (MOCA) ispunjava kriterije da bude razvrstan kao karcinogena tvar za čovjeka zbog svoje karcinogenosti i očitih genotoksičnih značajki.

 

Države članice su se dužne uskladiti s Direktivom do 11. srpnja 2021. godine.


Također, Direktiva određuje obvezu Komisiji da najkasnije 11. srpnja 2022. procijeni mogućnost izmjene Direktive kako bi se u nju dodale odredbe koje se odnose na kombinaciju granične vrijednosti za profesionalnu izloženost u zraku i biološke granične vrijednosti za kadmij i njegove anorganske spojeve. Određivanjem biološke granične vrijednosti za kadmij i njegove anorganske spojeve radnike bi se zaštitilo od njegove sistemske toksičnosti, koja uglavnom utječe na bubrege i kosti.

Isto tako, najkasnije do 30. lipnja 2020. godine, uzimajući u obzir najnovija znanstvena istraživanja te nakon primjerenog savjetovanja s relevantnim dionicima, osobito zdravstvenim djelatnicima i medicinskim stručnjacima, Komisija će procijeniti mogućnost izmjene predmetne Direktive kako bi se njome obuhvatili opasni lijekovi, uključujući citotoksične lijekove ili kako bi se predložio prikladniji instrument za potrebe osiguravanja zaštite na radu radnika koji su izloženi tim lijekovima te na temelju toga, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, prema potrebi predstaviti zakonodavni prijedlog.

Međutim, ostaje za vidjeti hoće li Komisija poštivati navedenu obvezu. Naime, Komisija je do 31. ožujka 2019. trebala predložiti zaštitu radnika od reprotoksičnih tvari, ali jedino je podijelila studiju koju su sastavili vanjski stručnjaci, bez zauzimanja ikakvih stavova.

 

Izvor: Direktiva 2019/983/EZ o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima

 

ETUI, Third revision od the directive on the prevention of occupational cancers https://www.etui.org/News/Third-revision-of-the-directive-on-the-prevention-of-occupational-cancers