Povjerenstva gospodarsko-socijalnog vijeća

Na osnovi članka 16. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (Narodne novine, broj 28/20), Gospodarsko-socijalno vijeće na 228. sjednici održanoj 2. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU o osnivanju, djelokrugu rada te sastavu povjerenstava Gospodarsko-socijalnog vijeća

Članak 1.

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća osnivaju se kao stalna tripartitna stručna tijela koja sudjeluju u oblikovanju javnih politika za područja za koja su osnovana, prate realizaciju javnih politika i primjenu propisa, te daju prijedloge za njihovo unaprjeđenje. Povjerenstva usklađuju različita interesna pitanja s ciljem postizanja društvenog konsenzusa kao jamstva poštivanja usvojenih propisa, te kao jamstva općega društvenog napretka.

Članak 2.

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: Povjerenstva) su:

  • Povjerenstvo za politiku plaća i porezni sustav te životni standard;
  • Povjerenstvo za socijalnu politiku;
  • Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada; Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava;
  • Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene;
  • Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada.

Članak 3.

Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard

Povjerenstvo za politiku plaća, porezni i financijski sustav te životni standard prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja politike plaća te poreznog i financijskog sustava, prati provedbu politike plaća, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku stabilnost i razvoj, izučava i ocjenjuje utjecaj promjene cijena na životni standard građana te razmatra vođenje usklađene politike cijene i plaća.

Članak 4.

Povjerenstvo za socijalnu politiku

Povjerenstvo za socijalnu politiku prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja socijalne politike i socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, a osobito iz područja mirovinskog i zdravstvenog sustava (uključujući i međunarodne i europske socijalne standarde/dokumente) te također razmatra efikasnost socijalnih transfera na smanjenje rizika od siromaštva.

Članak 5.

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuje područje politike zapošljavanja, obrazovanja, stanje i kretanja na tržištu rada, usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada u Republici Hrvatskoj te mogućnostima zapošljavanja u novim sektorima („zeleni poslovi“ i sl.). Povjerenstvo prati primjenu i predlaže mjere za unapređenje aktivne politike zapošljavanja te radne i socijalne integracije radnika-migranata.

Članak 6.

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava razmatra opća pitanja oko unapređenja zakonodavstva RH, posebice radnog zakonodavstva, prati provedbu propisa, daje prijedloge i mišljenja radi unapređenja ovoga područja. Povjerenstvo daje mišljenje o nacrtima zakona i drugih akata od interesa za socijalne partnere sukladno Programu rada Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela ako isti nisu predmet rasprave ostalih povjerenstava Vijeća.

Povjerenstvo prati i daje svoje mišljenje oko aktualnih pitanja vezanih uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora. Povjerenstvo donosi mišljenje o procjeni učinaka proširenja kolektivnog ugovora. Za potrebe donošenja tog mišljenja, na sjednicu Povjerenstva pozivaju se predstavnici potpisnika kolektivnog ugovora o čijem proširenju se odlučuje. Povjerenstvo potiče razvoj i primjenu mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova. Povjerenstvo prati primjenu i poštivanje međunarodnih i europskih radnih standarda/dokumenata.

Članak 7.

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene razmatra prijedloge i daje svoje mišljenje o predloženim strateškim razvojnim dokumentima te o nacrtima zakona i drugih akata koje predlaže Vlada RH. Povjerenstvo predlaže Vijeću odgovarajuće mjere za poticanje gospodarstva, razvoja proizvodnoga sektora te poslovanja tvrtki s aspekta društvene odgovornosti.

Povjerenstvo razmatra pitanja vezana uz implementaciju međunarodnih dokumenata kojih je RH potpisnica i europskoga zakonodavstva u području energetike, emisije stakleničkih plinova i raspodjele kvota te rješavanje njihovih gospodarskih, socijalnih i ekoloških posljedica, kao i pitanja vezana uz oblikovanje i implementaciju nacionalnih strateških dokumenata i zakona, primjerice energetskog razvoja RH, energetske učinkovitosti, emisije stakleničkih plinova. Povjerenstvo će posebice sudjelovati u izradi i unapređenju odgovarajućeg zakonodavstva RH, praćenju provedbe propisa, te davanju prijedloga i mišljenja za unaprjeđenje ovoga područja.

Članak 8.

Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada

Povjerenstvo za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada (MOR) razmatra i daje svoje mišljenje o odgovorima Vlade na upitnike koji se odnose na točke dnevnog reda Međunarodne konferencije rada i Vladinim komentarima na predložene tekstove za raspravu na Međunarodnoj konferenciji rada te o prijedlozima Vlade u postupku podnošenja konvencija i preporuka u skladu sa člankom 19. Statuta MOR-a.

Povjerenstvo razmatra i daje svoje mišljenje o preispitivanju neratificiranih konvencija i preporuka koje još nisu stupile na snagu, u odgovarajućim vremenskim razmacima, a radi razmatranja mjera koje se mogu poduzeti na promicanju njihove ratifikacije i implementacije kada je to potrebno, kao i o pitanjima koja proizlaze iz izvješća koja se moraju dostaviti Međunarodnom uredu rada u skladu sa člankom 22. Statuta MOR-a.

Povjerenstvo razmatra i daje svoje mišljenje o prijedlozima za otkazivanje ratificiranih konvencija, kao i o svim ostalim aktivnostima MOR-a, kao što su tehnička suradnja i pomoć, provedba rezolucija i zaključaka Međunarodne konferencije rada, sastanaka i dr.

Članak 9.

Dokumenti o kojima se raspravlja na razini Europske unije, a koji su od interesa za socijalne partnere, prije održavanja sastanka Vijeća ministara, bit će razmotreni na odgovarajućem povjerenstvu.

Članak 10.

U povjerenstvima Gospodarsko-socijalnog vijeća poslodavci i sindikati imaju po tri, a Vlada RH četiri predstavnika. Za svakog člana povjerenstva potrebno je imenovati i službenu zamjenu.

Članak 11.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
dr. sc. Ivan Mišetić, v. r.