Novosti

26. 06. 2024.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru – 25. lipnja 2024.

Izvor: MROSP

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Kolektivni ugovor) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Temeljni kolektivni ugovor) ugovorena je naknada troškova prijevoza od 1,35 kuna po prijeđenom kilometru ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza.

Člankom 52. stavcima 23. do 25. Kolektivnog ugovora i člankom 65. stavcima 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora propisan je način usklađivanja visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijene goriva.

 

Tako se visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađuje s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu, i to za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

 

Promjena visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, a kao referentna cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel uzima se cijena na benzinskim postajama INA – Industrija nafte d.d. dostupna na Web portalu mzoe-gor.hr.

 

 

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru – 25. lipnja 2024.

 

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 1,69 eura, odnosno ako bude niža od 1,52 eura ili viša od 1,85 eura.

 

Na dan 25. lipnja 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,43 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,37 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,40 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 17,16% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.

 

Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 12,01% (17,16% x 0,7) te od 1. srpnja 2024. iznosi 0,16 eura.

 

Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca srpnja 2024. godine, odnosno 30. srpnja 2024. godine.

Za uvećanje klikni na sliku goreZa uvećanje klikni na sliku gore