Novosti

24. 02. 2022.

Pravedno i održivo gospodarstvo: Komisija utvrđuje pravila za poduzeća u pogledu poštovanja ljudskih prava i okoliša u globalnim vrijednosnim lancima

EUROPSKA KOMISIJA

Priopćenje za tisak

Europska komisija danas je donijela Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje. Prijedlogom se nastoji potaknuti održivo i odgovorno poslovanje u svim globalnim vrijednosnim lancima. Poduzeća imaju ključnu ulogu u izgradnji održivog gospodarstva i društva. Od njih će se zahtijevati da utvrde i, prema potrebi, spriječe, okončaju ili ublaže negativne učinke svojih aktivnosti na ljudska prava, kao što su dječji rad i iskorištavanje radnika, te na okoliš, na primjer na onečišćenje i gubitak biološke raznolikosti.

 

Novim će se pravilima osigurati pravna sigurnost i jednaki uvjeti za sva poduzeća, a povećat će se i transparentnost za potrošače i ulagače. Dodatno, ubrzat će se zelena tranzicija i zaštititi ljudska prava u Europi i izvan nje.

 

Niz država članica već je uveo nacionalna pravila o dužnoj pažnji, a neka su poduzeća poduzela mjere na vlastitu inicijativu. Međutim, potrebna su veća poboljšanja, koja je teško postići dobrovoljnim djelovanjem. Ovim se prijedlogom uspostavlja obveza dužne pažnje za održivo poslovanje kako bi se uklonili negativni učinci na ljudska prava i okoliš.

 

Nova pravila o dužnoj pažnji primjenjivat će se na sljedeća poduzeća i sektore:

 

Poduzeća iz EU-a:

 

  • Prva skupina: sva društva s ograničenom odgovornošću u EU-u znatne veličine i gospodarske moći (s više od 500 zaposlenika i neto prometom u svijetu većim od 150 milijuna eura).
  • Druga skupina: Ostala društva s ograničenom odgovornošću koja posluju u definiranim sektorima visokog učinka, koja ne ispunjavaju oba praga iz prve skupine, ali imaju više od 250 zaposlenika i neto promet u svijetu veći od 40 milijuna eura. Za ta će se poduzeća pravila početi primjenjivati dvije godine kasnije nego za prvu skupinu.

 

 

Poduzeća izvan EU-a koja posluju u EU-u čiji promet ostvaren u EU-u odgovara pragu za prvu i drugu skupinu.

 

 

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) nisu izravno uključena u područje primjene ovog prijedloga.

 

Ovaj se prijedlog odnosi na poslovanje poduzeća, što uključuje njegova društva kćeri, i povezane vrijednosne lance (izravni i neizravni poslovni odnosi). Kako bi ispunila obvezu dužne pažnje za održivo poslovanje, poduzeća moraju:

 

  • uključiti dužnu pažnju u svoje politike
  • utvrditi stvarne ili potencijalne negativne učinke na ljudska prava i okoliš
  • spriječiti ili ublažiti moguće učinke
  • okončati ili svesti na najmanju moguću mjeru stvarne učinke
  • uspostaviti i održavati postupak za podnošenje pritužbi
  • pratiti djelotvornost politike i mjera dužne pažnje
  • javno komunicirati o postupanju u vezi s dužnom pažnjom.

 

Konkretnije, to znači djelotvorniju zaštitu ljudskih prava uključenih u međunarodne konvencije. Na primjer, radnici moraju imati pristup sigurnim i zdravim radnim uvjetima. Slično tome, ovim će se prijedlogom pomoći u izbjegavanju štetnih utjecaja na okoliš koji su u suprotnosti s ključnim konvencijama o okolišu. Poduzeća obuhvaćena područjem primjene morat će poduzeti odgovarajuće mjere („obveze u pogledu sredstava”) s obzirom na ozbiljnost i vjerojatnost učinaka i mjere koje su im dostupne u posebnim okolnostima s obzirom na potrebu za određivanjem prioriteta.

 

Nacionalna upravna tijela koja imenuju države članice bit će odgovorna za nadzor provođenja tih novih pravila i mogu izreći novčane kazne u slučaju neusklađenosti. Osim toga, žrtve će imati priliku pokrenuti pravne radnje za naknadu štete koja se mogla izbjeći odgovarajućim mjerama dužne pažnje.

 

Osim toga, poduzeća iz prve skupine moraju imati plan kojim će osigurati usklađenost svoje poslovne strategije s ograničavanjem globalnog zatopljenja na 1,5°C u skladu s Pariškim sporazumom.

 

Kako bi se osiguralo da dužna pažnja postane dio cjelokupnog funkcioniranja poduzeća, potrebno je uključiti njihove direktore. Zbog toga se prijedlogom uvode i dužnosti direktora da uspostave i nadziru provedbu mjera dužne pažnje te da dužnu pažnju integriraju u poslovnu strategiju. Osim toga, pri ispunjavanju svoje dužnosti djelovanja u najboljem interesu poduzeća direktori moraju uzeti u obzir posljedice svojih odluka na ljudska prava, klimatske promjene i okoliš. Ako direktori poduzeća primaju varijabilne primitke, poticat će ih se da doprinesu borbi protiv klimatskih promjena uvrštavanjem tih pitanja u plan poslovanja.

 

Prijedlog uključuje i popratne mjere kojima će se pružiti potpora svim poduzećima koja bi mogla biti neizravno pogođena, uključujući MSP-ove. Mjere uključuju izradu zasebnih ili zajedničkih internetskih stranica, platformi ili portala te potencijalnu financijsku potporu za MSP-ove. Kako bi pružila potporu poduzećima, Komisija može donijeti smjernice, među ostalim o oglednim ugovornim klauzulama. Komisija usto može utvrditi nove mjere kao dopunu potpori koju pružaju države članice, uključujući pomoć poduzećima u trećim zemljama.

 

Cilj je prijedloga osigurati da Unija, uključujući privatni i javni sektor, djeluje na međunarodnoj sceni uz potpuno poštovanje svojih međunarodnih obveza u pogledu zaštite ljudskih prava i poticanja održivog razvoja, kao i međunarodnih trgovinskih pravila.

 

U okviru paketa za pravedno i održivo gospodarstvo Komisija danas predstavlja i Komunikaciju o dostojanstvenom radu širom svijeta. U njoj se utvrđuju unutarnje i vanjske politike kojima se EU služi za promicanje dostojanstvenog rada širom svijeta, čime se taj cilj stavlja u središte uključivog, održivog i otpornog oporavka od pandemije.

 

 

Izjave članova kolegija

 

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Prijedlogom se nastoje postići dva cilja. Prvo, uzeti u obzir zabrinutost potrošača koji ne žele kupovati proizvode koji su, primjerice, proizvedeni makar i dijelom prisilnim radom ili koji uništavaju okoliš. Drugo, poduzećima dati pravnu sigurnost u pogledu njihovih obveza na jedinstvenom tržištu. Ovim će se propisom europske vrijednosti na pravedan i razmjeran način preslikavati u vrijednosnim lancima.

 

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders dodao je: Prijedlog je prekretnica u načinu na koji poduzeća posluju u svojem cijelom globalnom lancu opskrbe. Ovim pravilima pokazujemo koliko držimo do ljudskih prava i predvodimo zelenu tranziciju. Više ne možemo ignorirati što se događa u našim vrijednosnim lancima opskrbe. Potrebna nam je promjena u našem gospodarskom modelu. Zamah na tržištu u prilog ovoj inicijativi sve je veći, a i potrošači sve više zahtijevaju održivije proizvode. Uvjeren sam da će mnogi poslovni čelnici poduprijeti ovu inicijativu.

 

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je: Neka europska poduzeća već su predvodnici u održivom poslovanju, ali mnoga se još snalaze kad je riječ o razumijevanju i poboljšanju njihova ekološkog otiska i rezultata u području ljudskih prava. Složeni globalni vrijednosni lanci poduzećima posebno otežavaju dobivanje pouzdanih informacija o poslovanju njihovih dobavljača. Rascjepkanost nacionalnih pravila dodatno usporava napredak u primjeni primjera uspješne prakse. Našim će se prijedlogom osigurati da veliki sudionici na tržištu preuzmu vodeću ulogu u ublažavanju rizika u svojim vrijednosnim lancima, a malim poduzećima će se pružiti potpora u prilagodbi promjenama.

 

 

Sljedeći koraci

 

Prijedlog će se uputiti Europskom parlamentu i Vijeću na odobrenje. Nakon donošenja direktive, države članice imat će dvije godine da je prenesu u nacionalno zakonodavstvo i Komisiji dostave relevantne tekstove o prenošenju.

 

 

Kontekst

 

Europska poduzeća globalni su predvodnici u području održivosti. Održivost je ugrađena u vrijednosti EU-a, a poduzeća pokazuju da su predana poštovanju ljudskih prava i smanjenju svojeg utjecaja na okoliš. Unatoč tome, napredak poduzeća u integraciji održivosti (posebno dužne pažnje u području ljudskih prava i okoliša) u postupke poslovnog upravljanja i dalje je spor.

 

Zbog toga je Europski parlament u ožujku 2021. pozvao Komisiju da podnese zakonodavni prijedlog o obveznoj dužnoj pažnji u vrijednosnom lancu. Slično tome, Vijeće je 3. prosinca 2020. u svojim zaključcima pozvalo Komisiju da predstavi prijedlog pravnog okvira EU-a o održivom korporativnom upravljanju, uključujući međusektorsku korporativnu dužnu pažnju duž globalnih vrijednosnih lanaca.

 

Prijedlog Komisije odgovor je na te pozive. U njemu se uzimaju u obzir odgovori prikupljeni tijekom otvorenog javnog savjetovanja o inicijativi za održivo korporativno upravljanje koju je Komisija pokrenula 26. listopada 2020. Pri pripremi prijedloga Komisija je razmotrila i široku bazu dokaza prikupljenih u okviru dviju naručenih studija o dužnostima direktora i održivom korporativnom upravljanju (srpanj 2020.)i ozahtjevima u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe (veljača 2020.).

 

 

Dodatne informacije

 

Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i prilog

 

Pitanja i odgovori o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

 

Informativni članak o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

 

Informativna stranica o dužnoj pažnji za održivo poslovanje