Novosti

04. 10. 2022.

Vijeće donijelo zakonodavni akt EU-a o primjerenim minimalnim plaćama

Foto: NHS

Izvor: Vijeće EU

Vijeće EU-a danas je dalo konačno zeleno svjetlo za direktivu kojom će se promicati primjerenost zakonskih minimalnih plaća i tako doprinijeti postizanju pristojnih radnih i životnih uvjeta za zaposlenike i zaposlenice u Europi.

U vrijeme kada mnogi zbog energetske krize moraju paziti na svaki novčić, ovaj je akt poruka nade. Minimalne plaće i kolektivno određivanje plaća snažni su alati s pomoću kojih se može osigurati da svi radnici i radnice zarađuju plaće koje im omogućuju pristojan životni standard.

 

Direktivom se uspostavljaju postupci za primjerenost zakonskih minimalnih plaća, promiče kolektivno pregovaranje o određivanju plaća i poboljšava djelotvoran pristup zaštiti u obliku minimalne plaće za one radnike koji na temelju nacionalnog prava imaju pravo na takvu plaću.

 

  • Primjerenost zakonskih minimalnih plaća: Od država članica sa zakonskim minimalnim plaćama traži se da uspostave postupovni okvir za određivanje i ažuriranje tih minimalnih plaća u skladu s nizom jasnih kriterija. Zakonske minimalne plaće ažurirat će se barem svake dvije godine (ili najviše svake četiri godine za zemlje koje primjenjuju mehanizam automatske indeksacije). Međutim, direktivom se ne propisuje određena razina minimalne plaće koju države članice moraju doseći.
  • Promicanje kolektivnog pregovaranja o određivanju plaća: Jedan je od ciljeva direktive povećati broj radnika i radnica obuhvaćenih kolektivnim pregovaranjem o određivanju plaća. Da bi postigle taj cilj, zemlje bi trebale promicati kapacitete socijalnih partnera za sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju. Ako je stopa obuhvata kolektivnog pregovaranja, primjerice, ispod praga od 80%, države članice trebale bi izraditi akcijski plan za promicanje kolektivnog pregovaranja. U tom akcijskom planu trebalo bi utvrditi jasan vremenski okvir i konkretne mjere za postupno povećanje stope obuhvata kolektivnog pregovaranja.
  • Djelotvoran pristup zaštiti u obliku minimalne plaće: U tekstu se navodi da će države članice poduzeti mjere za poboljšanje djelotvornog pristupa radnika i radnica zaštiti u obliku zakonske minimalne plaće. Mjere koje imaju taj cilj obuhvaćaju kontrole koje provode inspektorati rada, lako dostupne informacije o zaštiti u obliku minimalne plaće i razvoj sposobnosti provedbenih tijela da poduzmu korake protiv poslodavaca koji ne poštuju propise.

 

 

Osnovne informacije i sljedeći koraci

 

Europska komisija predstavila je svoj prijedlog dvama suzakonodavcima, Vijeću EU-a i Europskom parlamentu, 28.listopada2020. Vijeće je postiglo dogovor o stajalištu 6.prosinca2021. Europski parlament svoj je pregovarački mandat usvojio 25.studenoga2021. Pregovarači Vijeća i Europski parlament postigli su dogovor o zajedničkom stajalištu 7.lipnja, nakon osam krugova pregovora.

 

Direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu. Države članice imaju dvije godine da direktivu prenesu u nacionalno pravo.

 

Primjerene minimalne plaće u EU-u

Europski stup socijalnih prava (Europska komisija)